کمیته های داخلی هیئت

مسئولین کمیته های داخلی هیئت ورزش های همگانی استان گلستان به شرح ذیل میباشد :

سمتنام و نام خانوادگی
کمیته حقوق و انضباطیسید کمال محب حسینی
کمیته آموزش ،پژوهش ومربیانامیرعلی حسینی بای
کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعیمحمد علی محمدی نیک
دفترمشترک کمیته ها وگروه ها و شهرستانهاتقی مقصودلومحلی
کمیته پزشکی
کمیته نظارت وارزیابیاحسان عامری
کمیته اقتصادی وبازاریابی
کمیته فنی وباشگاه هاسعید مارزلو
کمیته پیشکسوتانحمید خیرخواه
کمیته بسیج ورزشکارانمحسن زائری
دکمه بازگشت به بالا