اعضای هیئت همگانی استان گلستان

سمتنام و نام خانوادگی
رئیس هیئتالهه غیناقی
عضو هیئت رئیسهسید احمد حسینی زاده
عضو هیئت رئیسهحمیدرضا على محمدی
عضو هیئت رئیسهمنصور طعنه گنبدی
عضو هیئت رئیسهفاطمه رضایی
عضو هیئت رئیسهعلی جوان حاذق خواه
عضو هیئت رئیسهمحمدعلی محمدی نیک
عضو هیئت رئیسهاحمد تجری
عضو هیئت رئیسهرسول حسام
عضو هیئت رئیسهحسین حسن نتاج
نایب رئیس آقایانحسین ایزدپناه
نایب رئیس بانوانفاطمه یوسفی نظر
دبیر هیئتحسن عرب احمدی
خزانه داراحمد گلوی
روابط عمومیامین شعبانی
دکمه بازگشت به بالا