اعضای هماهنگ کننده شهرستانها

اعضای هماهنگ کننده ی هئیت ورزش های همگانی استان گلستان در شهرستانها به شرح ذیل است :

سمتنام و نام خانوادگی
مسئول هماهنگی غرب استانمسعود کلته
مسئول هماهنگی شرق استانسید محمد حسینی
مسئول هماهنگی مرکز استانحاجی حسن قاسمی
دکمه بازگشت به بالا